Нормативно-правові документи захисту дитинства


І. Міжнародні документи

1. Декларація прав дитини (проголошена  Генеральною Асамблеєю  ООН. 20.11.1959р.).
2. Конвенція про права дитини (Резолюція ГАООН від 20.11.1989р. 44/25).

П. Державні документи


1. Конституція України (28.06.1996 р.) (витяг)
Ст. 3. Людина — найвища соціальна цінність.
Ст. 21. Всі люди — вільні, рівні в своїх правах.
Ст. 22. Конституційні права і свободи людини гарантуються.
Ст. 23.-Кожна людина має право на вільний, всебічний розвиток.
Ст. 24. Всі громадяни рівні перед законом.
Ст. 51. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.
Ст. 52. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Дер­жава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

2. Сімейний кодекс України (10.01.2002 р. №2847—111) (витяг)
Ст. 2 —7;ст. 14; ст. 16—17; ст. 49 —50: ст. 55; ст. 84 — 89; ст. 109; ст. 121 — 197; ст. 198 — 207; ст. 207 — 274; ст. 281— 289.
3. Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» (від 15.11.2001 р. № 2789— 111) (витяг)
Ст. 4—15;ст. 17.
4. Закон України «Про охорону дитинства» (від26.04.2001 р. №2402—111).

5. Цивільний кодекс України
Ст. 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 14-ти років.
Ст. 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14-тидо 18-ти років.
Ст. 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи.
Ст. 35. Надання повної цивільної дієздатності.
Ст. 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи.
Ст. 55 — 79. Права дітей на опіку та піклування.
Ст. 281. Право на життя.
Ст. 282 — 290. Сукупність прав щодо охорони здоров'я.
Ст. 291. Право на сім'ю.
Ст.292. Право на опіку та піклування.
Ст. 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля.
Ст. 294. Право на ім'я.
Ст. 296. Право на використання Імені.
Ст. 297. Право на повагу до гідності та імені.
Ст. 300. 301. 303, 309 — 313. Різні немайнові права.
Ст. 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.
Ст. 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.
Ст. 1180 — 1183. Відшкодування шко­ди, завданої дітьми.
Ст. 1199. Відшкодування шкоди, завда­ної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи.
Ст. 1224. п. 3. Усунення від права на спадкування після дитини.
Ст. 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст. 12. Вік, після досягнення якого на­стає адміністративна відповідальність.
Ст. 13. Відповідальність неповнолітніх.
Ст. 24. Заходи впливу, що застосовують­ся до неповнолітніх.
Ст. 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.
Ст. 184. Невиконання батьками або осо­бами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
Ст. 184. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишились без опіки (піклування) батьків.
Ст.188. Невиконання розпоряджень державного або іншого органу про працевлаштування.

7. Кодекс законів про працю
Ст. 24. п. 5. Укладення трудового дого­вору з неповнолітнім.
Ст. 51. Скорочена тривалість робочого часу.
Ст. 55. Заборона роботи в нічний час.
Ст. 56. Неповний робочий час.
Ст. 63. Заборона залучення до надуроч­них робіт.
Ст. 172. Застосування праці інвалідів.
Ст. 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відряджен­ня.
Ст. 177—181. Обмеження залучення жінок, що мають дітей та особливості їх відпустки.
Ст. 182. Відпустки жінкам, які усинови­ли дітей.
Ст. 182. Додаткова відпустка працівни­кам, які мають дітей.
Ст. 183. Перерви для годування дитини.
Ст. 184—186. Гарантії жінкам, які ма­ють дітей.
Ст. 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Ст. 188. Вік, з якого допускається прий­няття на роботу.
Ст. 189—200. Праця дітей та молоді.
Ст. 255. Види матеріального забезпе­чення та соціальних послуг за загально­обов'язковим державним соціальним стра­хуванням.
  
8. Кримінальний кодекс України (05.04.2001р.)
Ст. 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.
Ст. 98— 108. Застосування видів пока­рання до неповнолітніх.
Ст. 155. Статеві злочини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
Ст. 156. Розбещення неповнолітніх.
Ст. 164. Ухиляння від сплати аліментів на утримання дітей.
Ст. 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування.
Ст. 167. Зловживання опікунськими правилами.
Ст. 168 — 169. Розголошення таємниці усиновлення та інші незаконні дії.
Ст. 172. п. 2. Грубе порушення законо­давства про працю.
Ст. 175. Невиплата зарплати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат.

9. Кримінально-процесуальний кодекс (28.12.1960 р. зі змінами на 28.08.2001р.)
Ст. 432 — 449. Провадження в справах про злочини неповнолітніх.
Виправно-трудовий кодекс України (23.12.1970 р.,  зі  змінами    на 28.08.2001р.)
Ст. 123. Участь комісій у справах неповнолітніх у виправленні і перевихованні за­суджених.

Ш. Сім'я, порядок усиновлення, опі­ки та піклування про дітей-сиріт, дітей, позбавленні батьківського піклування


1.Про попередження насильства у сім'ї (Закон від 15.11.2001р. №2789— 111).
2.Про охорону дитинства (Закон від 26.04.2001 р. № 2404, зі змінами від 07.03.2002 р. № 3109 та 26.09.2002 р.№ 177).
3.Про Міжвідомчу комісію з питань усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами  України  (Указ  Президента  від 17.01.2002р. №34).
4.Про затвердження положення про прийомну сім'ю (Постанова КМУ від 26.04.2002 р. №565).
5.Про затвердження «Положення про дитячий будинок сімейного типу (Постанова КМУ від 26.05.2002 р. № 564).
6.Про затвердження порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам  здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів (Постанова КМУ від 20.07.1996 р. №775).
7. Про внесення змін до Постанови КМУ від 20.07.1996 р. № 775 (Постанова КМУ від 22.06.1999р.№1108).
8. Про застосування суддями деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю» (Постанова   Пленуму   Верховного   Суду, від 12.06.1998р. №16).
9.        Про затвердження Правил опіки та піклування (Наказ Державного комітету Українку справах сім! та молоді Мінохорони здоров'я, Міносвіти, Мінпраці та соціальної політики від 26.05.1999 р. № 34/160/131/88).
10.Про внесення змін і доповнень до переліку захворювань, які дають право на усиновлення хворих дітей без дотримання строків їх перебування на обліку в Центрі з усиновлення дітей при МОН України (Наказ МОЗ від 21.01.2002 р.№ 16).
11.Про затвердження Положення про Центр з усиновлення дітей при МОН України (Постанова КМУ від 30.03.96 р. № 380. Наказ МОНУ від 30.03.1996 р. № 98).
12.Про перелік видів доходу, що враховується під час визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб (Постанова КМУ від 26.02.1993 р. № 146).
13.Про затвердження Положення про порядок розгляду клопотань щодо зміни громадянами України прізвищ, імен, по батькові (Постанова ІСМУ від 27.03.1993 р. № 233).

IV. Право дітей на соціальну допомогу


1. Про соціальну роботу з дітьми та мо­лодію (Закон від 2 1.06.2001 р. № 2558 — 111).
2. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (Закон від 16.11.2000 р. № 2109 та ЗУ від 20.12.2001р. №2905—1 II).
3.Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям (Закон від 01.06.2000 р. №1768).
4.Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні (Указ Президента від,03.01.2001р.№ 5).
5.Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім'ями (Указ Президента    від 23.06.2001р. №467).
6.Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних   сімей   (Указ   Президента   від 30. 12.2000р. № 1396).
7.Про розвиток центрів соціальних служб для молоді (Постанова КМУ від 03.10. 2001р. №1291).
8.Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (Постанова КМУ від 05.04.1994р. № 226).
9.        Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми 1 -го і 2-го року життя (Постанова КМУ від 08.02.1994 р. №66).
10.Про пенсійне забезпечення (Закон від 05.11.1991р. №1778 (з доповненнями).
11.Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  (Закон від 28.02.1991р. №796).
12.Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (Закон від 21.03.1991 р. №875).
13.Про порядок і розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (Постанова КМУ від 08.02.1997р. №155).

V.       Право дітей на охорону здоров'я

1.Основи законодавства України про охорону здоров'я (Закон від 19.11.1992 р. №2801).
2.Про заходи щодо поліпшення умов виховання, навчання та утримання дітей, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку (Постанова КМУ від 29.04.1991 р. № 103).
3.Про розмір державної допомоги дітям, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД (Постанова КМУ від 23.05.1995р.№356).
4.Про Положення щодо Порядку організації направлення дітей на оздоровлення за кордон (Постанова КМУ від 02.03.1998р. № 263).

VI.      Право дітей на освіту та виховання

1.Про освіту (Закон від 23.05.1991 р. № 1060 зі змінами від 23.03.1996р. № 100).
2.Про невідкладні питання діяльності дитячих навчально-виховних-закладів (Постанова КМУ від 23.03.1992 р. № 143).
3.Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти (Наказ Міносвіти України від 01.07.1993р. № 230).
4.Положення про загальноосвітній інтернатний заклад (Наказ Міносвіти України від 13.05.1993 р. № 138).
5.Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (клас) для дітей з вадами фізичного і розумового розвитку (Наказ Міносвіти України від 13.05.1993 р. №136).
Про заходи реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників ВНЗ (Указ Президента від 23.01.1996 р. №77).
7.Про дошкільну освіту (Закон під 11.07.2001р. №2628—111).
8.Про загальну середню освіту (Закон від 13.05.1999 р. №651XIV).
9.Про позашкільну освіту (Закон від 22.06.2000р. № 1841 — 111).
10.Про професійно-технічну освіту (Закон від 10.02. 1998р. №103).
11.Про вищу освіту (Закон від 17.01.2002 р. № 2984—111).

VII. Культура. Фізична культура і спорт

1.Основи законодавства України про культуру. Ст. 1,3,5. 6. 11, 13. 14 — 16, 21 (Закон України від 14.02.1992р №2І 17).
2.Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей. їх соціальної реабілітації в суспільстві (Указ Президента України від 18.03.1998р. № 200).
3.Про затвердження типових положень щодо службу справах неповнолітніх (Постанова КМУ від 25.11.1999р. №2136).
4.Про створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх (Постанова КМУ від 08.07.1995 р. №502).
5.Про практику застосування судами України законодавства щодо відповідальності за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу анти громадську діяльність (По­станова Пленуму Верховного Суду від 23.12.1983 р. №6).
6.Про затвердження Порядку виявлення та ведення обліку неповнолітніх службами у справах неповнолітніх (Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 24.09.2001р. №2818).
7.Про затвердження Інструкції про порядок оформлення особових справ неповнолітніх, які направляються до спеціальних шкіл та спеціалізованих ПТУ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання  (Наказ  Міносвіти   від 27.12.1994р.№362).
8.Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для неповнолітніх одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни (Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму від22.01.2001р.№120).
9.Про затвердження Положення щодо приймальників-розподільників для неповнолітніх органів внутрішніх справ (Наказ Міністерства внутрішніх справ від 13.07.1996р. №384).
10.      Про організацію органів прокуратури щодо забезпечення нагляду за додержанням законів, спрямованих на попередження  правопорушень  серед  неповнолітніх, захист їх прав (Наказ Генпрокурора України від 26.10.1998 р. №9).