5 правил спортсменам як підготуватися до змагань

1. «Зберися!». Тобто зумій повністю включитися в справу, яку по­чинаєш. Настільки, щоб у свідомос­ті для чогось стороннього просто не виявилося місця. Лише за такої умо­ви відбудеться повна концентрація сил (психічних і фізичних) на по­ставленому завданні. Багатьом ви­датним спортсменам властива здат­ність настільки зосереджуватися на майбутньому дні що все навколишнє начебто перестає існувати для них.
На жаль, здатність повністю зосередити увагу властива не кожному. Набагато більше існує людей, яким дуже важко бути зосередженими на чомусь одному. Думки в них розпо­рошені, тож зрозуміло, що це ш заважає сконцентруватися на головно­му в необхідний момент:
Що ж робити? Тренувати зо­середженість уваги. Щодня, по де­кілька хвилин,
5—10 разів на день. Найпростіше вдатися до допомоги годинника: «прив'язати» погляд до секундної стрілки й постаратися не відволікатися ні на що стороннє, поки вона не пробіжить повного кола. Якщо відволіклися, повторіть ще раз. Доти, доки чесно не зможете сказати собі: «Зосереджений на од­ній справі цілу хвилину!». Щодня тренуючись, треба довести здатність до повного відключення від оточую­чих подразників хоча б протягом 3-х, а ще краще 5-ти хвилин. Особливо зручно це робити в транспорті, де є всі умови для розвитку зосере­дженості уваги в обстановці різних перешкод
Коли прийде той найвідпові­дальніший момент, треба стати дуже серйозним. Це допоможе повністю зосередитися на тому, що має відбу­тися. І тоді весь організм сам легко й гармонійно включиться з високою ефективністю у процес розв'язання поставленого завдання.
2. «Виключися!». Уміння ви­ключитися протилежне попередньо­му, проте також базується на висо­кій концентрації уваги. Але вже на думках, які пов'язані з виходом із напруги, з відпочинком. Вимикаю­чись, ми перестаємо даремно витра­чати нервову енергію.
Виключитися означає в першу чергу заспокоїти свою нервову сис­тему, а, отже, і весь організм. Можна порадити переключитися на те, чим цікаво й приємно займатися. Якщо нервове збудження необхідно зня­ти швидко, рекомендується зробити кілька глибоких присідань зі штуч­но подовженим видихом у момент опускання, потім повільно походити, повільно й розмашисто рухаючи роз­слабленими руками, шиєю, всім тілом. Вдихи при цьому повинні бути корот­кими й не дуже глибокими, а видихи повільними й досить повними. Дума­ти в цей час треба про щось, пов'язане з відпочинком. Можна уявити, що ви лежите на пляжі під теплими проме­нями сонця.
3.  «Не злися!». Статистика ствер­джує, що є чимало людей, які після якої не будь невдачі починають злити­ся, причому, як правило, не на себе, а на навколишніх. Гніваючись, ми ми­моволі концентруємо увагу не на при­чинах, а на наслідках невдач, втрачає­мо здатність до здорового міркування й не можемо швидко перебороти ті перешкоди, які породили почуття гніву. Все це проявляється тим яскравіше, чим сильніше ми гніваємось.
А як же «спортивна злість»? — адже вважається, що без неї успіху не домогтися. «Спортивна злість» є психофізичним комплексом, який окрім злості як такої, містить, інші емоції й думки, і провідну роль у явищі «спортивна злість» комплекс­но відіграють натхнення й висока  агресивність, свідомо сконцентро­вана на подоланні важкодоступної мети. Не менш важливими у цьому контексті є почуття упевненості у своїх  силах, намір вести  безкомп­ромісну, але чесну боротьбу, гор­дість від того, що виконуєш складну справу.
4. На будь-які перешкоди, труд­нощі, невдачі відповідати мобіліза­цією всіх своїх сил. «Мобілізуюся швидко!». Перша реакція на пере­шкоду — почуття злості. Важливо виховати в собі вміння на будь-які труднощі відповідати не безпорад­ною злістю, а конструктивною мобі­лізацією, спрямованою на подолання. Наприклад, якийсь «доброзич­ливець», подивившись на тебе пе­ред стартом, дуже співчутливо ска­зав: «А ти щось погано виглядаєш! Невже хвилюєшся? Не треба, а то можна й програти». Спортсмено­ві в цей момент у жодному разі не можна образитися або розлютитися. Потрібно посміхнутися у відповідь, позитивна емоція витисне негативну злість і підготує мозок для концен­трації уваги на майбутній дистанції. Можна скористатися й іншими по­зитивними почуттями: упевненістю, гордістю, але завжди лише заради того, щоб з їхньою допомогою яко­мога швидше нейтралізувати нега­тивні емоції.
5. «Додай наприкінці!». Це пра­вило добре відоме в усіх швидкісних видах спорту — адже без уміння різ­ко прискорюватися на фініші важко розраховувати на перемогу.
      Отже, перед будь-якою відпові­дальною справою рекомендується «переглянути себе» з позиції ви­кладених п'яти правил. І якщо десь виявиться слабинка, зробити усе можливе для її усунення. В одних випадках для цього буде потрібно кілька днів. В інших, наприклад, для оволодіння першим або четвертим правилом, треба вдосконалювати себе протягом усього життя.