Майстер виробничого навчання. 3дійснює практич­не професійне навчання учнів початкових і середніх  спеціальних навчальних закладів, а також учнів на виробництві.
Майстер виробничого навчання планує і за6'езпечує ви­конання навчально-виробничих планів. Складає програми проведення занять, надає практичні розробки навчальних тем. Визначає шляхи: ефективного формування професійних знань і вмінь учнів. Вибирає наочні методи навчання і доступ­ні форми викладення матеріалу, підбирає завдання і вправи для закріплення теоретичних знань, складає індивідуальні плани учнів. Стежить за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки.
3абезпечує матеріально-технічне оснащення - підбирає матеріали для занять, виявляє й усуває недоліки в технічних пристроях. Майстер виробничого навчання повинен досконало володіти навичками кількох робітничих професій.
Манікюрниця. Виконує гігієнічне чищення та обробку нігті в і рук, надає бажану форму нігтям, вкриває Їх лаком, наклеює накладні нігті, художньо їх розписує.
Останнім часом праця манікюрниці стала різноманітнішою, у ній застосовуються нові операції. Серед послуг пропонується, крім звичного манікюру, і європейський манікюр, під час якого нігті обробляють за допомогою спеціальних приладів. 3'явився простір для творчості. Сучасний майстер підбирає необхідний для створення задуманого образу колір, відтінок лаку, вручну створює малюнок на нігті (рослинний орнамент, візерунки різних стилів). 3астосовуються також техніка аплікації й інк­рустації.
Манікюрниця повинна знати: правила і технологію виконання манікюрних робіт; основи санітарії і гігієни під час манікюрних робіт; етику і психологію роботи в сфері обслуговування; техноло­гію готування лаків різних відтінків; властивості і призначення задіяних матеріалів, інструментів, прийоми користування ними і правила Їхнього зберігання; способи надання першої медичної допомоги.
Маркетолог. 3аймається дослідженням та аналізом ринку збуту товарів і послуг, а також пропонує стратегію просування нового товару або способи збільшення продажів уже відомої продукції. Для цього він проводить опитування споживачів і фахівців, збирає й аналізує статистичну інформацію, оцінює дії фірм-конкурентів, бере участь у виставках готової про­дукції. Також маркетолог повинен добре знатися на органі­зації виробництва, питаннях ціноутворення, збуту і витрат ресурсів.
Машиніст екскаватора. Машиніст екскаватора керує екска­ватором за допомогою ручних та ніжних важелів. На початку роботи він знайомиться з кресленнями проекту, далі з'ясовує склад та стан ґрунту. Це необхідно для вибору обладнання, за­собів праці, прогнозу її складності та швидкості. Він визначає, як і де краще поставити екскаватор. Машиніст у процесі роботи знаходить оптимальний нахил ковша, аби набирати якнайбіль­ше ґрунту і не губити його, розраховує швидкість та кут його переміщення до самоскиду, аби не розвантажувати його зайвий раз. Також екскаваторник здійснює технічне обслуговування машини та дрібний ремонт.
Медична сестра. Медична сестра - кваліфікований помічник лікаря в його роботі.
Спеціалізацій медсестер стільки ж, скільки галузей у меди­цині: дільнична медсестра, патронажна медсестра, медсестра спеціалізованих відділень, палатна медсестра, операційна мед­сестра і т.д.
Медсестра повинна знати найменування і призначення ліків, правила і засоби дезінфекції, правила виконання ін'єкцій, щеп­лень, перев'язок, правила догляду за хворими, основні поняття професійної етики і геронтології, розділи медичної і педагогічної психології, повинна володіти технікою виконання медичних процедур. Потрібна гарна загальноосвітня підготовка з біології, ботаніки, анатомії, хімії, фізики.
Менеджер. Розвиток ринкових відносин призвів до появи і стрімкого розвитку професії менеджера. Організація і керуван­ня необхідні усюди, де є спільна діяльність людей. Спільними для всіх спеціальностей є організація і координація, оціню­вання і стимулювання діяльності персоналу для підвищення продуктивності і якості праці, економії ресурсів, зростання конкурентоспроможності товарів і послуг, прибутку і добро­буту.
Менеджер забезпечує аналіз організаційних, економічних та соціальних питань, регулює процеси підбору, прийому пер­соналу.
Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності. Проводить переговори для укладання експортно-імпортних контрактів, виконує валютний контроль, бере участь у митних процедурах і організовує міжнародні перевезення.
Менеджер з інформаційних технологій. Створює програмне забезпечення, обслуговує локальні та дистанційні мережі, скла­дає та модифікує бази даних, керує ними.
Менеджер з надання візової підтримки. Отримує постій­ну акредитацію у посольствах іноземних держав, заповнює та оформляє документи, візи українським громадянам для виїзду за кордон, та іноземцям, які їдуть за кордон та на ПМП або з іншою метою до України.
Менеджер з оптового продажу. Вивчає стан ринку і визначає регіон збуту, формує асортимент товарів, які мають попит у цій місцевості. Знаходить клієнтів (або організує дилерську сітку), укладає договори, стежить за їхнім виконанням. Аналізує стан ринку, планує продажі.
Менеджер з реклами. Аналізує стан ринку, визначає масш­таби та методи проведення рекламних заходів, організовує рек­ламну кампанію. Оцінює результати її проведення, коригує план її реалізації. Організовує роботу рекламних агентів, контролює якість макетів та текстів. Проводить аналіз ринку можливих партнерів на основі їхньої цінової політики, укладає договори, відстежує виконання договірних обов'язків.
Менеджер з розвитку. Реалізує проекти із запуску нової про­дукції, враховуючи напрямки діяльності фірми.
Менеджер митної справи. Проводить підготовку експортно-імпортних контрактів. Оформлює акредитиви відвантажених документів та рахунків, бере участь у виконанні митних про­цедур.
Менеджер персоналу. Окрім ведення всієї кадрової докумен­тації та знання КЗпП, має досвід проведення психологічних тренінгів, а також цінні зв'язки в агентствах із працевлашту­вання. Посадові обов'язки: відбір кандидатів на вакантні посади питання прийому на роботу, звільнення та переводу співробітни­ків, розробка посадових інструкцій, організація системи оплати та матеріальних заохочень, проведення атестації співробітників, діловодство, охорона праці.
Менеджер з туризму. Працює з туристичними фірмами або безпосередньо з клієнтами. Шукає клієнтів, інформує їх, для представників туристичних фірм організовує ознайомлювальні тури, тренінги та семінари. Розробляє маршрути, дбає про оформ­лення документів. Контролює роботу агентів. Складає банк даних постійних клієнтів.
Міліціонер. Здійснює охорону правопорядку, законних прав та інтересів громадян, підприємств, установ. Веде боротьбу зі злочинністю та іншими антигромадськими вчинками.
Мистецтвознавець. Професійна діяльність мистецтвознавця включає: науково-дослідну роботу (вивчення природи і сутності мистецтва, художнього образу, художнього методу; поняття про стиль, творчий процес і його особливості; вивчення видів, жанрів мистецтва, вивчення техніки і технології мистецтва (наприклад, матеріалу) і їхнє значення у втіленні художньо­го задуму та ін.; періодизацію мистецтва, вивчення еволюції певного жанру, виду або творчості окремого художника і т.п.); художню критику (аналіз і оцінку явищ сучасного художнього життя загалом або окремих напрямків, видів, жанрів, окремих художніх творів); викладання, просвітницьку і видавничу діяльність.
Модель. Це популярна серед молоді професія, яка має низку особливостей. Важливі природні зовнішні дані молодої людини, одержання фахової освіти не є обов'язковим, початок професійної діяльності припадає на підлітковий (чи навіть дитячий) вік, пік кар'єри настає в 20—25 років, кар'єра закінчується до 30 років. Професія моделі багато в чому подібна до професії актора.
Робота полягає у показі одягу на технічних, художніх на­радах, показах, лекціях, виставках, позування для фото- та відео зйомок.
Модель повинна знати правила і специфіку демонстрування одягу залежно від його виду, характеру, стилю; особливості демонстрування на зйомках у студії і на показах історії кос­тюму, напрямки моди; володіти основами акторської майс­терності.
Модельєр. Модельєр розробляє? нові види одягу з урахуванням споживчого попиту і можливостей виробництва, створює колек­ції одягу для показу в різних модних шоу.
У коло занять модельєра входить створення нової концепції одягу у вигляді ескізів, пошук конструкторського вирішення задуманої моделі, розробка зрадів нових моделей, підготовка зразків для промислового виробництва, організація показів моделей одягу.
Професійна спрямованість - художній образ (сполучення артистичного і реалістичного професійних типів).
Топ-менеджер, Займається стратегічним плануванням (аналі­зує перспективи розвитку фірми, виділяє найоптимальніші і найприбутковіші напрямки діяльності, координує роботу ме­неджерів з розвитку.
Менчандайзер. Спеціаліст з найбільш ефективного розміщен­ня товарів та торгового обладнання у приміщенні. Аналізує динаміку продажів, дає рекомендації з рекламного оформлення приміщень, дизайну інтер'єру, закупівлі торгівельного облад­нання.
Метеоролог. Збирає та систематизує відомості про атмосфер­ні процеси, аналізує отриману інформацію. Готує прогнози на довгий та короткий терміни.
Митний декларант. Складає учотну декларацію (документ, який надає митниця при перетині кордону цінностей або товарів із зазначенням їхньої назви, кількості, ціни тощо). Бере участь у проведенні митної діяльності.
Мікробіолог. Вивчає мікроорганізми, які викликають у людей і тварин різні захворювання.
Музикант. Професійний музикант-піаніст (спеціальність — фортепіано) може мати кваліфікацію: концертмейстера, соліста, а також викладача.

Муляр. Робітник, який бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, мостів, промислових та інших споруд з природних і штучних будівельних матеріалів. Муляр робить кладку стін, фундаменту, арок, колон, бере участь в установці віконних і дверних коробок, робить конопатку і заливає шви у збірних залізобетонних конструкціях.