Ветеринарний лікар. 3аймається лікуванням та про­філактикою захворювань тварин, а також проводить різ­, ні медичні та косметичні процедури, операції, здійснює ветеринарно-санітарний контроль на виробництві.
Вчитель. Навчає учнів у школах, ліцеях і гімназіях, викла­дає певний навчальний предмет - фізику, математику, хімію, історію тощо. Учитель забезпечує виконання навчальної програми, бере участь у методичній роботі, використовує найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання. Аналізує успішність учнів, забезпечує дотримання навчальної дисципліни. Формує уміння і навички самостійної роботи учнів, стимулює пізнавальну ак­тивність і навчальну мотивацію. Проводить додаткові факульта­тивні заняття, керує предметними гуртками. Готує навчальний кабінет для роботи з учнями. Вивчає і враховує індивідуальні особливості учнів, бере участь у роботі з батьками. Повинен досконало знати предмет, методику його викладання, а також педагогіку, педагогічну, вікову і соціальну психологію, форми і методи навчання і виховання учнів, основи гігієни і педіатрії, етики й естетики. Повинен бути ерудований з широкого кола питань.
Викладач фізичної культури. Викладач фізичної культури здійснює спортивно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу з різними групами населення. Проводить заняття з фізичної культури із учнями, розробляє навчальні плани і забезпечує Їхнє виконання.
Стежить за безпекою занять і дотриманням санітарно-гігієніч­них норм. Проводить масові спортивно-оздоровчі заходи. Органі­зoвyє складання різних нормативів. Формує і тренує команди для участі у змаганнях. Проводить навчальну роботу в групах загальної фізичної підготовки, спортивних секціях.
Повинен знати завдання фізичної культури і спорту, форми і методи фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи, основи педа­гогіки і психології, правила техніки безпеки, санітарно - гігієнічні норми, основи спортивної медицини, правила експлуатації спор­тивного устаткування.
Виконавець художньо-оформлювальних робіт. Працює від­повідно до розроблених художником ескізів, шаблонів, еталонів, створює плакати, графічні схеми, здійснює художній розпис панно, елементів декоративного оформлення інтер'єрів будинків, магазинів, різних установ.

Водій. Робота водія полягає у керуванні транспортним засо­бом, забезпеченні дбайливого догляду за ним, стеженні за пра­вильністю роботи усіх механізмів, у мінімальному ремонті або до­ставці до станції техогляду транспортного засобу. Водій повинен знати правила дорожнього руху, передбачати розвиток дорожніх ситуацій, швидко реагувати на зміну ситуації: на дорозі, володіти навичками керування автомобілем на рівні автоматизму.