Бетонник. Бетонник - фахівець, який виготовляє , , бетонні і залізобетонні вироби, конструкції. Бетонни­ки займаються закладенням фундаментів, зведенням колон будинків і споруд, бетонуванням опор мостів, покриттям бетоном шляхів.
Бібліотекар - бібліогpаф. В обов'язки бібліотекаря входить ком­плектування фондів (замовлення і закупівля книг), обробка нових надходжень, тобто каталогізація і систематизація шляхом скла­дання спеціальних карток, а також обслуговування користувачів. Робота бібліографа полягає у пошуку та підготовці інформації про друковані праці і доведення цієї інформації до користувачів від­повідно до їхніх запитів. Бібліограф постійно аналізує друковані видання й у спеціальних оглядах коротко викладає їхній зміст.
Бренд - менеджер. Проводить планування, реалізацію, кон­троль і аналіз просування товapy.
Брокер. Посередник під час укладання угод. Аналізує ринок (товарів, послуг, цінних паперів), знаходить потенційних покуп­ців та продавців, організовує Їхні взаємини, сприяє проведенню переговорів. Діє за дорученням та в iнтepecax клієнтів, отриму­ючи від них винагороду.
Бухгалтер. Бухгалтер фіксує усю фінансово-господарську діяльність підприємства в облікових документах. Наприклад, робить нарахування зарплати, веде облік матеріальних ціннос­тей, робить розрахунок собівартості продукції чи податкових відрахувань. Зазвичай, бухгалтер виконує якусь одну з функцій бухгалтерського обліку, проте повинен знати усі його види.
Бухгалтер-ревізор. Проводить перевірку господарсько-фі­нансової діяльності організацій на самостійному балансі. Офор­млює результати ревізії, дає вказівки для усунення виявлених порушень. Контролює звітність обліку надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, своєчасно відображає Їхній рух у бухгалтерському обліку, до­тримується кошторису, організовує інвентаризації.
Бухгалтер-експерт. Проводить експертизу обліку основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, витрат, реалізації, розрахунків з постачальниками та замовниками, відображає у бухгалтерській документації рух грошових коштів та товарно· матеріальних цінностей, нараховує та перераховує платежі, веде звітність. Надає вмотивований остаточний висновок.