Садівник-декоратор. Вирощує рослини для оформлення садів, парків, виставок, вітрин, житлових та службових приміщень. Складає композиції з живих та засушених рослин.
Селекціонер. Займається виведенням сортів і гібридів сіль­ськогосподарських культур та порід тварин для зміни їхніх спадкових якостей в потрібному для людини напрямі.
Секретар-референт. Секретар-референт — працівник, який веде документацію і справи окремої особи чи установи, кон­сультант із визначених питань. Виконує технічні функції й організаційну роботу на доручення керівника. Секретар-референт встановлює зв'язки керівника зі співробітниками, передає завдання за призначенням, стежить за їхнім виконанням. Бере участь у підготовці й обслуговуванні різних нарад, засідань, конференцій. Організує і регулює прийом відвідувачів. Веде те­лефонні переговори. Працює з документацією — аналізує листи і документи, систематизує їх за ступенем важливості. Складає проекти наказів, відповіді на листи і запити. Стенографує засі­дання, веде протоколи, картотеку адрес організацій і осіб, з яки­ми ведеться листування чи переговори. Активно використовує у своїй роботі технічні засоби: комп'ютер, оргтехніку, засоби зв'язку, аудіозаписи і т.д.
Скляр. Скляр має справу з особливим матеріалом — склом. Робота скляра полягає в тому, щоб вирізати з аркушів скла певні форми і розміри. Основними виробничими операціями є: розкрій, різання скла і встановлення готового предмета.
Слюсар. Праця слюсаря необхідна на всіх етапах створення, експлуатації та ремонту різної техніки. Слюсарі задіяні при виробництві як технічних гігантів, так і мініатюрної техніки, а також при будівництві приміщень, виробничих майданчиків, при створенні спеціальних інструментів для виробництва.
Слюсар-інструментальник. Робота пов'язана з виготовленням та ремонтом інструментів. Виготовлення інструменту проходить декілька етапів. По-перше — вичитка креслення„потім — розміт­ка. Необхідно перенести основні елементи креслення на заготовку. Також слюсар-інструментальник може збирати вироби з деталей, що виготовлені на токарних та фрезерувальних верстатах.
Слюсар-механік. Здійснює складання машин та механізмів з деталей, зроблених в інших цехах підприємства або на інших підприємствах. Аби зібрати готовий механізм, треба спочатку продивитись креслення, підготувати деталі, потім зібрати ок­ремі вузли, відрегулювати їх, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей та вузлів, і, нарешті, випробувати складений виріб. З'єднання деталей у вузли і далі в конструк­ції відбувається через запресування, спаювання, зварювання, а також за допомогою болтів, шпонок, різьби та інших засобів кріплення залежно від механізму. На більшості підприємств значна частина робіт здійснюється автоматично. Слюсарі ви­щого розряду роблять статистичне та динамічне регулювання складних деталей та вузлів, виконують розрахунок зубчатих зчеплень, виявляють та запобігають дефектам складання, бе­руть участь у підготовці паспорта на вироби, що складаються та випробовуються.
Слюсар-монтажник. Слюсар-монтажник займається складан­ням та монтажем механізмів. Предмет його праці — це складання двигунів, механізмів, обладнання, того, що дає життя майбутньо­му виробу чи об'єкту. Ці спеціалісти займаються складанням техніки за кресленням, підганяють стики, перевіряють надій­ність кріплення. Така праця вимагає від працівника фізичної сили, спритності, чітких робочих рухів, вміння мислити, вчасно приймати рішення, знати правила безпеки.
Слюсар-ремонтник. спеціаліст із ремонту техніки. Займаєть­ся обслуговуванням на виробництві та в побуті. Предметом його праці можуть бути різні об'єкти, тому спеціалісти з ремонту мають вузьку спеціалізацію. Для ремонту системи робітник в першу чергу знайомиться з технічним паспортом або кресленням апаратури, потім робить технічну діагностику механізмів, при потребі розбираючи апарат, складає план роботи. При цьому він використовує різні інструменти та прилади для проведення вимірів та діагностики. У процесі складання обладнання або тех­ніки слюсар-ремонтник підганяє деталі, регулює та налагоджує роботу механізмів, готує їх до роботи.
Соціальний педагог. Соціальний педагог працює з дітьми і підлітками з неповних, кризових родин, з дітьми з порушеннями в поведінці, з бездоглядними дітьми.
Робота соціального педагога покликана сприяти адаптації і повноцінному розвитку дітей групи ризику, спрямована на по­передження протиправної й антисуспільної поведінки.
Соціальний педагог повинен добре розбиратися в питаннях навчання, виховання і розвитку, добре знати спеціальну пси­хологію, дефектологію і реабілітацію, правовий захист, етику, орієнтуватися в соціально-економічних питаннях, знати норма­тивно-законодавчі документи.
Соціальний працівник. Фахівець із соціальної роботи органі­зує матеріально-побутову допомогу і надає морально-правову підтримку громадянам, які їх потребують: інвалідам, самотнім старим людям, самотнім матерям, багатодітним родинам, дітям-сиротам, біженцям, а також потерпілим у результаті природних, екологічних, техногенних чи інших катастроф.
Соціальний працівник виявляє коло нужденних осіб, визна­чає характер і обсяг необхідної допомоги, координує зусилля різних державних і суспільних структур, розробляє програму реабілітаційних заходів, домагається прийняття рішень, що відповідають закону, в офіційних інстанціях, консультує з пи­тань соціального захисту. Прагне максимально наблизити спосіб життя своїх підопічних до звичайних умов і норм. З цією метою приділяє особливу увагу з'ясуванню можливостей людини в посильній праці.
Соціолог. Проводить дослідження для створення сприятливих соціально-психологічних умов розвитку підприємства. Надає рекомендації з поліпшення умов праці, стимулювання робітни­ків. Разом з психологом вивчає проблеми соціального характеру і пропонує методи їхнього вирішення.
Спеціаліст зі зв'язків із громадськістю. Ор­ганізовує громадську думку, аналізує співвідношення діяльності особи чи організації з громадськими інтересами, розробляє та ре­алізує програми найбільшого сприяння громадській думці, бере участь в організації виставок та презентацій, працює у тісному контакті з прес-секретарем.
Столяр. Багатопрофільна професія. Столяр виготовляє меблі (м'які, корпусні, офісні), бере участь у будівництві: виготовленні і монтажі дверей і вікон, вбудовуваних меблів, монтажі перего­родок, врізанні замків, ручок, облицюванні стін дерев'яними панелями, а також виготовленні будь-яких виробів з дерева: бігових лиж, вішалок, карнизів тощо.
Страховий консультант. Страховий консультант працює у складі страхових компаній. Володіє інформацією з усіх видів страхування — страхування життя, здоров'я, майна, нерухо­мості, різних видів діяльності і т.д. Знає всі страхові продук­ти. Консультує клієнтів, знайомить їх з умовами і правилами страхування. Веде переговори з керівниками підприємств і організацій. Обслуговує найбільші промислові і комерційні організації. Формує попит на страхові послуги у зв'язку зі зрос­танням ризику в сучасних умовах. Укладає договори. Оцінює заподіяний збиток з урахуванням критеріїв і ступеня ризику.

Стюардеса. Працівниця повітряного або морського флоту, яка обслуговує пасажирів літака або пароплаву.