Еколог. Бере активну участь в охороні навколишнього середовища. Більшу частину праці еколога займа­ють дослідження та узагальнення накопиченого ма­теріалу. Проводить екологічну експертизу та вивчає вплив різноманітних факторів на довкілля. Вивчає рівень відповідності стану технічних об'єктів екологічним норма­тивам. Бере участь у розробці природоохоронних заходів, а також у реалізації цих проектів. Проводить профілактичну та агітаційну роботу у цьому напрямку через засоби масової інформації.
Економіст. Здійснює економічний аналіз господарської діяль­ності організації, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, забезпечує раціо­нальніше використання усіх видів ресурсів. Виконує розрахунки j матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт (послуг), досліджень і розробок під час освоєння нової техніки та технологій.
Екскурсовод. Проводить екскурсії визначними місцями, виставками, експозиціями, музеями, заповідниками, архітек­турними пам’ятками тощо. Супроводжує групи екскурсантів у поїздках. Розробляє тематику екскурсій, маршрути, готує матеріали, складає тексти, залучає історико-архівні матеріали, наукові дані. Повинен знати методику підготовки і проведення екскурсій, схему Їхнього проведення, особливості обслуговуван­ня екскурсантів.