Фармацевт. Реалізує населенню за рецептом і без нього ліки, предмети санітарії, гігієни, догляду за хворими й інші товари аптечного асортименту. По­винен знати правила зберігання і продажу отруйних, наркотичних і психотропних речовин. Готує за рецептами лікарів порошки, мазі, пігулки, краплі, при виготовленні ліків перевіряє сумісність інгредієнтів і правильність дозування.
Фахівець із соціально-культурної роботи. Фахівець із со­ціально-культурної роботи забезпечує організацію і проведення культосвітньої, спортивно-оздоровчої і розважальної роботи серед дітей, юнацтва і дорослих. Його діяльність спрямована на задоволення духовних потреб населення у сфері дозвілля. Фахівець із соціально-культурної роботи розробляє, готує і про­водить масові заходи; організує і координує роботу колективів, переглядає виступи; виконує адміністративно-господарську роботу, пов'язаний з матеріальним забезпеченням; бере участь у розробці культурних проектів, програм, сценаріїв свят і масових заходів.
Фельдшер. Фельдшер — медичний працівник із середньою медичною освітою. Надав першу термінову і невідкладну медич­ну допомогу хворим і потерпілим, працюючи у складі бригади «швидкої допомоги»; є помічником лікаря і працює під його наглядом у лікувально-профілактичних установах; самостійно здійснює стаціонарну, амбулаторну допомогу і допомогу вдома, виконуючи іноді функції лікаря у медичних пунктах сільської місцевості.
Проводить заходи з профілактики і зниження захворюваності, з раннього виявлення захворювань. Надає допомогу при поло­гах. Виконує лікарські призначення. Керує діями молодшого медичного персоналу.
Фермер. Виробляє сільськогосподарські продукти (рослинні і тваринні)
Фізіолог вищої нервової діяльності. Досліджує фізіологічні методи поведінки у людей і тварин та участь мозку в керуванні поведінкою.
Фізик. Досліджує наше середовище, а саме — фізичні тіла і фізичні явища. Суть роботи фізика — перевірка логічних висновків експериментом. Ідеї перевіряються, експериментальні ре­зультати підказують нові ідеї. У рамках цієї професії існує багато відгалужень, наприклад, за об'єктами дослідження виділяють космічну фізику і фізику мікросвіту, механіку і термодинаміку, оптику й електроніку тощо. У використовуваних методах до­слідження виділяється експериментальна і теоретична фізика. Фізик-експериментатор не тільки спостерігає реальні природні явища, але і сам модулює їх, проводить спеціальні експеримен­ти для з'ясування того чи іншого наукового факту, тієї чи іншої сторони фізичного явища. Фізик-теоретик використовує матема­тичні методи для формулювання загальних фізичних принципів і понять. Він проводить свою роботу за трьома основними напрям­ками: одержання кількісних співвідношень між величинами, обговорення і теоретичний розрахунок фізичних експериментів, створення адекватних методів математичного опису природи.
Фотограф. Фотографія — процес одержання зображення на чутливому матеріалі під впливом різних форм випромінювання. Фотограф робить фотозйомку різних об'єктів (людей, будинків, природи тощо) у стаціонарних і виїздних умовах на чорно-білій або кольоровій плівці. Він виявляє, фіксує, промиває, сушить негативи, ретушує друкує знімки. Фотографія надає широкі можливості для творчості.
Фотограф володіє технікою зйомки, знає види і способи ос­вітлення, характеристики фотокамер, оптики, додаткових при­строїв, рецептури і технології готування розчинів для обробки фотоматеріалів; технологію друкування фотографій.

Фрезерувальник. У завдання фрезерувальника входить ви­готовлення деталей або, виробів за кресленням з урахуванням оптимальної технології та послідовності виготовлення, особ­ливостей матеріалу та технічних можливостей верстату. Фре­зерувальник може вести обробку металу на горизонтально-, вертикально-, та універсальнофрезерних верстатах. Він виконує операції, які запропоновані технологічною документацією і враховують розміри деталей та необхідні інструменти: фрези, вимірювальні прилади, планує виконання операцій, готує інс­трументи та матеріал. Коли роботу закінчено, фрезерувальник проводить виміри.