Психогеометричний тест «Основні риси характеру й поведінки»

Інструкція. Подивіться на п'ять фігур (ква­драт, трикутник, прямокутник, круг,  зиґзаґ).
Виберіть із них фігуру, про яку Ви можете ска­зати: «Це — я!» Намагайтеся відчути свою форму. Якщо це зробити важко, то виберіть ту фігуру, яка привабила вас найперше. Запишіть її назву під № 1. Тепер визначте ранги решти чотирьох фігур, у тому порядку, в якому ви їм віддаєте пе­ревагу, й запишіть їхні назви під відповідними номерами. Хоч би яку фігуру ви не помістили на перше місце, це — ваша основна фігура або суб'єктивна форма. Вона дає можливість визна­чити ваші основні, домінанті риси характеру й особливості поведінки. Інші чотири фігури — це своєрідні модулятори, що можуть створити осно­вну мелодію вашої поведінки. Остання фігура вказує на форму людини, ,взаємодія з якою може завдати вам труднощів. Однак може виявитися, що жодна фігура вам повністю не пасує, тоді вас можна описати комбінацією з двох або навіть трьох форм.
Коротка психологічна характеристика основних форм особистості
 Квадрат
Якщо вашою основною формою є квадрат, то ви — невтомний працівник. Працелюбність, на­полегливість, потреба доводити розпочату справу до кінця, старанність — це те, чим відомі «люди- квадрати». Витривалість, терпіння і методичність зазвичай роблять їх висококласними спеціаліста­ми у своїй галузі. Цьому сприяє невтомна потреба в інформації та колекціонування найнеймовір- ніших відомостей. «Люди-квадрати» «вирахо­вують» результат, а не здогадуються про нього. Вони надзвичайно уважні до деталей, дрібниць, а також люблять порядок. Усі ці рисі сприяють тому, що «квадрати» можуть стати вправними адміністраторами, виконавцями, але рідко бува­ють хорошими менеджерами. Усі названі чесноти «людей-квадратів» мирно співіснують з їхніми вадами.
Ця форма 'символізує лідерство, і багато «трикутників» відчувають у цьому своє при­значення: «Народжені, щоб бути лідерами».
Найхарактернішою особливістю «людей-трикут- ників» є здатність концентруватися на головній меті: Вони — енергійні, сильні особистості, які ставлять чіткі, прозорі завдання і, як правило, розв'язують їх. «Люди-трикутники» дуже впевнені в собі, хочуть бути в усьому правими. Це робить їх особистостями, які постійно конкурують з ін­шими. «Трикутник» — це установка на перемогу, виграш, успіх. «Трикутники» — честолюбні. Якщо справою честі для «квадрата» є досягнення най­вищої планки в роботі, то «трикутник» прагне врівноваження, високого соціального статусу, хоче зробити кар'єру. Із «трикутників» — прекрасні ме­неджери найвищого рівня управління. Саме таких висот вони і прагнуть. І допомагає їм у цьому ще одна риса — здатність до «політичної інтриги». Головна негативна риса «трикутника» — надзви­чайний егоцентризм, спрямованість на себе. На шляху до вершин влади «трикутники» не гребують нічим. Загалом, «трикутники» дуже симпатичні, привабливі люди, які змушують усе обертатися навколо себе і без яких наше життя втратило б гостроту відчуттів.
Символізує стан переходу та змін. Це люди, незадоволені тим способом і стилем життя, який вони ведуть нині, а тому перебувають у пошуках. Причини «прямокутного»' стану можуть бути різними, але об'єднує їх одне — значущість змін для конкретної людини. Основним психічним станом «прямокутника» є стан розгубленості, заплутаності в проблемах і невизначеності щодо себе в конкретний момент часу. Найбільш харак­терні риси «прямокутників» — непослідовність і непередбачуваність вчинків упродовж перехід­ного періоду. Вони мають, як правило, низьку самооцінку, прагнуть стати кращими в чомусь, шукають нові методи роботи, стилю життя. Тим не менш, як і у всіх людей, у «прямокутників» виявляються і позитивні риси, що приваблюють до них оточення. Це, насамперед, допитливість, жвавий інтерес до всього, що відбувається, та сміливість. Але цим людям також притаманні надмірна довірливість, навіюваність, наївність. Тому «прямокутниками» легко маніпулювати. Якщо ви справді маєте «прямокутну форму», будьте обережні! І пам'ятайте, що «прямокут- ність» — це лише стадія. Вона мине — і ви ви­йдете на новий рівень особистісного розвитку та збагатитеся набутим досвідом.
Це міфологічний символ гармонії. Той, хто впевнено його обирає, щиро зацікавлений на­самперед у позитивних міжособистісних стосун­ках. Найвища цінність для «кола» — люди, їхній добробут. «Люди-кола» — це найкращі комуні- катори серед усіх форм, насамперед, тому, що вони — найкращі слухачі. Вони надчутливі, ем- пайні, емоційно реагують на переживання іншої людини. «Людина-коло» відчуває чужу радість і чужий біль як свій. «Люди-кола» чудово «бачать» людей і в одну мить можуть розпізнати облудника і брехуна. Вони «вболівають» за свій колектив і популярні серед колег по роботі. Але, як правило, вони посередні менеджери й керівники у сфе­рі бізнесу. По-перше, «люди-кола», через їхню спрямованість на людей, а не на справу, надто стараються догодити кожному. По-друге, «кола» взагалі нерішучі, часто не можуть подати себе належним чином. «Трикутники», як правило, легко беруть над ними гору. Проте «кола» не дуже турбуються, в чиїх руках буде влада. Для них важ­ливо, щоб усі були задоволені й навколо панував мир і спокій. Однак в одному «кола» виявляють невблаганну непохитність: якщо справа стосуєть­ся питань моралі або порушення справедливості. Якщо їм випадає керувати, то вони обирають демократичний стиль і намагаються обговорити будь-яке рішення з більшістю та заручитися їх підтримкою. Можна сказати, що «кола» — при­роджені психологи. Однак, щоб очолити великий бізнес, їм бракує «лівопівкульних» навичок своїх «лінійних братів» — «трикутника» і «квадрата».
Зиґзаґ
Ця фігура символізує креативність, твор­чість, хоча б тому, що вона — найбільш уні­кальна з п'яти фігур і єдина розімкнена фігура. Якщо ви впевнено обрали зиґзаґ як основну форму, то ви, мабуть, — справжній «право- півкульний» мислитель, інакодумець. Отже, як і найближчому родичеві — «колу», тільки ще більшою мірою, «зиґзаґу» властива образність, інтуїтивність, інтегративність, мозаїчність. Думка «зиґзаґа» робить відчайдушні стрибки від А до Я! «Зиґзаґи» мають розвинене естетичне відчуття. Вони просто не можуть продуктивно працювати в добре структурованих ситуаціях, їх дратують чіткі вертикальні й горизонтальні зв'язки, точно фіксовані обов'язки й постійні способи роботи. У роботі їм потрібна незалеж­ність від інших. «Зиґзаґи» — ідеалісти, звідси беруть початок такі їхні риси, як непрактич­ність, наївність. їм бракує дипломатичності: вони нестримані, дуже експресивні, а також ексцентричні, що часто заважає їм втілювати свої ідеї в життя. До того ж, вони не концен­труються на конкретних деталях і не дуже напо­легливі в завершенні справи, тому що з втратою новизни втрачається й інтерес до ідеї.