Ювелір. Виготовляє художні вироби (прикра­си, предмети побуту, культу, зброю) переважно з коштовних металів, а також з деяких кольорових металів у поєднанні з коштовними та напівкош­товними каменями (бурштином, перламутром), користуючись малюнками, кресленням і моделями художника. Для досягнення естетичної цінності, художньої виразності виробу ювелір вико­ристовує в роботі різні технічні прийоми. Серед них кування, лиття, художнє карбування, тиснення, різьблення, гравіруван­ня, інкрустація, витравлювання, полірування. Використову­ються також механічні прийоми — штампування, вальцювання та ін.
Ювелір має знати технічні і художні вимоги до виробів, влас­тивості коштовних і напівкоштовних металів та їхніх сплавів, а також обробку коштовного каміння (бурштину, перламутру тощо), що використовуються при виготовленні ювелірних ви­робів; володіти правилами читання креслень, різними способами виготовлення заготовок і деталей зі зливків, видами орнаментів. Він повинен уміти самостійно виготовити ювелірний інстру­мент.

Юрист. Надає юридичну допомогу населенню й організаціям, дає кваліфіковані юридичні консультації, складає й оформляє юридичні документи. Вживає заходів для припинення порушень законних прав і законних інтересів громадян і організацій. Роз­криває і встановлює факти правопорушень, визначає ступінь відповідальності і покарання винних. Інтенсивність і характер спілкування юриста залежать від конкретного місця роботи. Юрист може працювати в органах юстиції, в судах, прокуратурі, в органах внутрішніх справ слідчим, суддею, прокурором, адво­катом; на підприємствах і організаціях — юрисконсультом